Holiday Extras GmbH

Algemene Voorwaarden voor het transfer van en naar hotels en parkeerplaatsen en huurvoorwaarden voor de parkeerovereenkomsten


Geachte klanten,
• "Holiday Extras" is een handelsmerk van het bedrijf HOLIDAY EXTRAS GmbH (verdere details over het bedrijf: Zie Colofon aan het einde van de Algemene Voorwaarden).
• Het bedrijf Holiday Extras GmbH biedt hotelaccommodaties, parkeerplaatsen en pendeldiensten (transfer), evenals reis-verzekering aan. Daarnaast levert het bedrijf Holiday Extras GmbH, onder de naam Airparks op de locaties Düsseldorf, Frankfurt, Neurenberg en Stuttgart (alleen de parkeergarage), parkeerdiensten als zijn eigen contractuele diensten.
• Om de lectuur met betrekking tot de bemiddelingsdiensten te vergemakkelijken staat hierna voor HOLIDAY EXTRAS GmbH de merknaam "Holiday Extras" en voor de parkeerdiensten het handelsmerk "Airparks".
• Voor een overeenkomst tussen u - hierna "Klant" en Holiday Extras, zijn van toepassing, voor zover effectief overeengekomen, de bemiddelingsvoorwaarden van sectie A. Voor zover het parkeer - en / of pendeldiensten voor Holiday Extras zijn niet bemiddeld, maar aangeboden als eigen diensten van Holiday Extras GmbH onder de merknaam Airparks op de locaties Düsseldorf, Frankfurt, Neurenberg en Stuttgart (alleen de parkeergarage) zouden, voor zover als effectief overeenge-komen, de voorwaarden voor parkeerovereenkomsten van sectie B van toepassing zijn. Daarom, gelieve de desbetreffende voorwaarden voor het reserveren aandachtig te lezen.


Sectie A. Bemiddelingsvoorwaarden

1. Positie van Holiday Extras, onderwerp van deze bemiddelingsvoorwaarden

1.1. Holiday Extras bemiddelt als wettelijk vertegenwoordiger van de aanbieder van de bemiddelende diensten, (accommodatie, parkeerdienst, shuttle) een contract tussen de klant en het hotel, respectievelijk het parkeerbedrijf, hierna aangeduid als "Aanbieder".
1.2. Holiday Extras heeft dus uitsluitend de positie van een bemiddelaar. Het is, met betrekking tot de geboekte en bemiddelende dienst, geen verplichte aanspreekpartner van de klant voor de dienstverlening. Het is vooral geen touroperator in de zin van § 651a van het Duitse Burgelijk Wetboek. Dit is niet van toepassing als Holiday Extras de indruk geeft, volgens het beleid van § 651a lid 2 van het Duitse Burgelijk Wetboek en de desbetreffende beleidslijnen van het recht, om contractueel overeengekomen diensten als zijn eigen diensten te verlenen.
1.3. Door de bovengenoemde voorwaarden, blijft de aansprakelijkheid van Holiday Extras als bemiddelaar onaangetast.
1.4. De voorwaarden betreffend het standpunt van de bemiddelaar voor Holiday Extras zijn niet van toepassing, als middels het contract is overeengekomen dat Holiday Extras parkeren of pendelvervoer diensten als haar eigen diensten aanbiedt. In dit verband, wordt er verwezen naar de voorwaarden van Sectie B.

2. Toepasselijke voorwaarden

2.1. Voor de volledige wettelijke en contractuele relatie tussen de klant en Holiday Extras, worden voor de bemiddelingsovereenkomst, voor zover effectief overeengekomen, vooral deze bemiddelingsvoorwaarden van toepassing zijn, anders, de voorwaarden over het reibureau en de betaling aangeschreven in §§ 675, 631 van het Duitse Burgelijk Wetboek, anders uitsluitend het Duitse recht.
2.2. Voor de wettelijke en contractuele relatie tussen de klant en de aanbieder, worden, voor zover wettelijk tussen de leverancier en de klant overeengekomen, hun zakelijke voorwaarden van toepassing zijn, anders de overeenkomende wettelijke voorschriften voor de contractuele en wettelijke relatie.
2.3. Deze bemiddelingsvoorwaarden en de Duitse wetsbepalingen zijn niet van toepassing indien de internationale overeenkomst of de EU verordeningen voor de contractuele relatie met de klant afwijkende voorschriften bevatten of als de klant, een staatsburger en lid van de Europese Unie, beroep kan doen op gunstigere voorwaarden in het land waar hij/zij verblijft.

3. Afsluiting van de bemiddelingsovereenkomst, van de overeenkomst met de aanbieder van de bemiddelende diensten, aansprakelijkheid van de boeker

3.1. Voor alle reserveringmethoden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a) De boeker is zowel aansprakelijk voor alle contractuele verplichtingen van iedere andere partij van de bemiddelingsovereenkomst en van de overeenkomst met de aanbieder van de diensten, als voor zijn eigen verplichtingen, voor zover hij deze gezamenlijke aanspra-kelijkheid met uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring aanvaard heeft.
b) Indien de reservering door een juridische entiteit met rechtsbevoegdheid onder het privaaten publiekrecht (bedrijf, vereniging, autoriteit enz.) is gemaakt, dan, voor zover de reservering niet specifiek door de wettelijk vertegenwoordiger van één of meer personen gemaakt is, is de overeenkomstluitende partij exclusief dergelijke identiteit.
3.2. Voor een mondeling gemaakte reservering (bijvoorbeeld in het reisbureau), telefonisch, schriftelijk, via e-mail of fax zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a) Door het aanvaarden van de voorwaarden (bemiddelingsovereenkomst), gaat de bemiddelingsovereenkomst in tussen de klant en Holiday Extras. Er wordt geen specifiek formulier geëist voor de goedkeuring van de reservering / bemiddelende bestelling door de klant en de aanvaarding van de reservering / bemiddelende bestelling door Holiday Extras.
b) De klant is gebonden aan zijn bemiddelende bestelling, net als Holiday Express accepteert in zijn overeenkomst met de aanbieder van de dienst dat hij een vertegenwoordiger en een tussenpersoon is.
c) Na ontvangst van een reservering / bemiddelende bestelling door Holiday Extras, legt de klant voor de anbieder een wettelijk bindend aanbod voor het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de betrokken dienst. Als er in de reservering geen ander overeengekomen bindend termijn is aangegeven, dan is de klant gebonden aan deze aanbieding en bestelling voor 3 dagen.
d) Als er een tegenstelling/verschil is tussen de door Holiday Extras doorgegeven reserveringsbevestiging, als bemidelaar namens en met volledige volmacht van de aanbieder en van de reservering / bemiddelende bestelling van de klant, dan legt de betrokken aanbieder een nieuw aanbod voor. De betrokken aanbieder is voor een periode van tien dagen aan dit nieuwe aanbod gebonden. De over-eenkomst gaat in op basis van dit nieuwe aanbod, als de klant dit door een expliciete verklaring, aanbetaling en / of definitieve betaling of door het gebruik van de service accepteert.
3.3. Bij het sluiten van de overeenkomst voor de reserveringen gemaakt zonder individuele communicatie, maar online (contact door electronische handel) zijn de volgende voorwaarden van toepassing: a) De klant wordt over de afhandeling van de onlinereservering op de website van Holiday Extras geïnformeerd.
b) De klant kan gebruik maken van de bijesloten correctie optie, het gebruik daarvan wordt aan hem uitgelegd, voor de correctie van zijn gegevens, verwijdering of het herinitialiseren van het volledige onlineformulier.
c) De mogelijke talen voor het uitvoeren van een online reservering zijn aangegeven. In geval van rechtsgevolgen, zou uitsluitend de Duitse taal toepasbaar zijn.
d) Indien de tekst van de overeenkomst van Holiday Extras in het online reserveringssysteem opgeslagen is, dan zal de reiziger erover geïnformeerd worden en ook over de mogelijkheid met betrekking tot de latere herroeping van de tekst van de overeenkomst.
e) Door het klikken op de knop "Reservering aansprakelijk voor betaling", dient de klant bij Holiday Extras de bindende bestelling in. De klant is gebonden aan zijn bemiddelende bestelling, net als Holiday Exras accepteert zijn overeenkomst met de aanbieder van de dienst dat hij een vertegenwoordiger en een tussenpersoon is.
f) De plaatsing van de reservering en de bemiddelende bestelling worden aan de klant elektronisch en zonder vertraging bevestigd.
g) De plaatsing van de reservering en de bemiddelende bestelling door het klikken op de knop "Reservering aansprakelijk voor betaling" geeft aan de klant geen recht op de sluiting van de overeenkomst met de betrokken aanbieder. De aanbieder kan beslissen of hij het contract van de klant zal aannemen of niet.
h) De overeenkomst gaat in door de toegang tot de reserveringsbevestiging, die wordt aan de klant verzonden door Holiday Extras, als tussenpersoon en vertegenwoordiger van de betrokken aanbieder.
i) Indien de reserveringsbevestiging onmiddelijk na het klikken op de knop " boeken en betalen " en plaatsing van de reservering en bemiddelende bestelling, door de directe voorstelling van de reserveringsbevestiging op het scherm (ware tijd reservering) is uitgevoerd, dan gaat de overeenkomst met de betrokken aanbieder in, door het voorleggen en toegang tot de reserveringsbevestiging op het scherm, zonder de behoefte aan de tussentijdse aankondiging met betrekking tot de ontvangst van de reservering. In dit geval, heeft de klant de mogelijkheid om de reserveringbevestiging op te slaan en af te drukken. Het bindende karakter van de overeenkomst met de aanbieder kan niet worden onderworpen aan het gebruik van deze mogelijkheden voor het opslaan of afdruk-ken. Bovendien zendt Holiday Extras, via e-mail, e-mail bijlage, post of fax, een kopie van de reserveringsbevestiging aan de klant.
3.4. Holiday Extras vermeldt dat in overeenstemming met de wettelijke voorschriften (§312g lid 2 zin 1 no. 5 & 9 van het Duitse Burgelijk Wetboek) voor de contracten betreffende het vervoer van passagiers, alsmede reisdiensten volgens §651a van het Duitse Burgelijk Wetboek (pakketreizen, contracten en overeenkomsten voor wie §§651i van het Duitse Burgelijk Wetboek van toepassing is) afgeslo-ten via verkoop op afstand (brieven, catalogi, telefoongesprekken, telecopies, e-mail, berichten verzonden via mobiele dienst, omroepdiensten en telemedia) er geen recht geldt op annulering, slechts de juridische intrekking en beëindiging rechten, met name het herroepingsrecht in overeenstemming met § 651i van het Duitse Burgelijk Wetboek voor pakketreizen. Het herroepingsrecht geldt echter, indien de overeenkomst voor reisdiensten buiten de verkoopruimte in overeenstemming met § 651a afgesloten is, behalve als de herzitting waarop het contract is gebaseerd, al in een vorige bestelling van de klant uitgevoerd is; in dit laatste geval geldt er geen herroepingsrecht.

4. Algemene contractuele verplichtingen van Holiday Extras

4.1. Holiday Extras werkt namelijk als een bemidelaar, maar heeft niet de status van een reisbureau. Bijgevolg heeft Holiday Extras geen enkele verplichting voor overleg, verduidelijkingen of andere aanduidigingen, acties of bepalingen met betrekking tot
• Toelatings ¯ en visumeisen
• Gezondheidsregelingen
• Reisverzekering
• Efficiëntie en kredietwaardigheid van de aanbieder
4.2. In overeenstemming met de voorwaarden, de contractuele verplichting van Holiday Extras onderneemt de noodzakelijke procedures voor het uitvoeren van de bemiddelingsovereenkomst volgens de reservering van de klant, evenals het reserveringsproces, met name het sturen van de reisbescheiden, mits deze niet rechtstreeks aan de klant na de sluiting van de overeenkomst met de aanbieder zijn verzonden.
4.3. In het geval van het geven van advies en verstrekken van informatie over de bemiddelende diensten, is Holiday Extras aansprakelijk, binnen de wet en de contractuele regelingen, voor de juiste keuze van de informatiebron en de goede verzending naar de klant. Een informatie-contract met een contractuele verplichting om informatie te verstrekken gaat alleen in met een formeel akkoord. Holiday Extras is aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie volgens § 675 lid. (2) van het Duitse Burgerlijk Wetboek, met uitzondering het geval wanneer er een informatiecontract was/is gesloten.

5. Betaling

5.1. Holiday Extras heeft het recht de betaling te vragen aan de klant, voor de geleverde diensten, onafhankelijk van zijn activiteit als inningsagent voor de leverancier, aan de hand van de agentschapsovereenkomsten (§§ 669, 670 Duits Burgerlijk recht)
5.2. Holiday Extras heeft dus het recht om voorschoten te vragen, overeenkomstig de reis- en betalingsvoorwaarden van de bemiddelde vennootschappen, voor zover vooraf vastgestelde betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Zij kan latere betalingen vragen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, in het bijzonder van § 651 k Duits Burgerlijk recht (verzekeringsplicht van het geld van de klant bij de reispakketten) indien een zulke overeenkomst bestaat.
5.3. Het reisbureau gecontracteerd door de klant heeft het recht tot het innen van de betalingen gedaan door de klant aan Holiday Extras alleen als deze betalingswijze uitdrukkelijk werd benoemd in de reserveringsbevestiging.
5.4. De betalingen door kredietkaart zijn mogelijk alleen als dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Hetzelfde geldt voor de betaling door bankoverschrijving. Holiday Extras heeft het recht tot inning onmiddellijk na het uitgeven van de reserveringsbevestiging, als de betaling door kredietkaart of directe afschrijving werd overeengekomen.
5.5. De tijdige betaling hangt af van het moment van de kreditering van de rekening van Holiday Extras. Als de klant niet de verschuldigde betaling doet, vanwege onmogelijke financiering van de kaart, weigering door de bank bij directe afschrijving, of andere redenen toerekenbaar de klant, ook al heeft Holiday Extras de diensten gepresteerd, dan zijn de leveranciers bereid en in staat de contractuele prestaties uit te voeren en als er geen wettelijk retentie- of contractueel recht van de klant bestaat, dan is Holiday Extras gerechtigd, na het versturen van een waarschuwingsbericht met een aflosvrije periode, de terugtrekking van de leverancier uit de overeenkomst aan te geven, en aan de klant annuleringskosten op te leggen, overeenkomstig punt 7 van deze voorwaarden, in de hoedanigheid van gevolmachtigde van de leverancier.
5.6. Met betrekking tot de betalingsaanvraag van Holiday Extras, de klant kan geen vorderingen stellen ten opzichte van de leverancier, betreffend retentie of compensaties, vanwege de gebrekkige naleving van de overeenkomst. Uitzondering maakt het geval waar Holiday Extras in gebreke is voor dergelijke vorderingen, door het schenden van de contractule plichten, of als Holiday Extras aansprakelijk is voor de geldige tegeneisen.

6. Reisbescheiden

6.1. De klant moet de juistheid en volledigheid van de overeenkomst en van de reisdocumenten overhandigd door Holiday Extras of door het reisbureau, in het bijzonder de reserveringsbevestiging, de hoteltickets, de parkeertickets, de documenten voor de land binnenkomst en andere reisdocumenten controleren, en moet in het bijzonder de nakoming van de reservering verifiëren.
6.2. De klant moet Holiday Extras informeren over fouten, afwijkingen of ontbrekende documenten. Anders kan de plicht tot betaling van schadevergoeding door Holiday Extras worden uitgesloten, volledig of gedeeltelijk, overeenkomstig de wettelijke bepalingen be-treffend de plicht tot betaling van schadevergoedingen (§ 254 Duits Burgerlijk recht).

7. Annulering en wijziging van de reservering

7.1. De leveranciers bemiddeld door Holiday Extras verlenen aan de klant het contractuele recht tot terugtrekking, overeenkomstig de volgende bepalingen. (dit is niet van toepassing als het uitdrukkelijk en schriftelijk werd aangegeven dat het product niet mag worden teruggegeven. In dit geval is de annulering uitgesloten).
a) De annulering van een gereserveerde dienst kan: schriftelijk, per fax, internet, via het reisbureau van de klant, per Amadeus TOMA, per telefoon of in persona worden gedaan.
b) Het ontvangen van de verklaring door Holiday Extras (HOLIDAY EXTRAS GMBH) is belangrijk voor het moment dat de annulering effectief wordt. Hiervoor moet rekening worden gehouden met de openingstijden (maandag tot vrijdag, van 08:30 t/m 18:00 uur, zaterdag van 8:30 t/m 14:00 uur).
c) Als de geboekte diensten vóór de reservering worden geannuleerd, zal Holiday Extras de volgende forfaitaire vergoedingen opeisen, als gevolmachtigde van de betreffende leverancier. Bij de berekening van de vergoedingen wordt rekening gehouden met de kosten en met het alternatief gebruik van de teruggegeven dienst:

Lounge boekingen:
 • Tot 2 dagen voor de lounge check-in: zonder extra kosten
 • Vanaf de dag voor de aankomst en de dag zelf: 50%

  Hotelreserveringen:
  • 7 dagen vóór aankomst: kosteloos
  • vanaf de 6de dag vóór aankomst tot 24 uren vóór aankomst: 10% van de totale kosten;
  • vanaf 24 uren vóór de aankomst tot de aankomstdatum: 80% van de totale kosten voor de eerste nacht en 10% van de totale prijs voor iedere overige nacht.

  Parkeerplaats reserveringen:
  • t/m 24 uren vóór de aankomst: kosteloos
  • vanaf 24 uren vóór de aankomst tot de aankomstdatum: 50% van de totale kosten.

  a) Het hotel, respectievelijk de parkeeroperator, boekt de hotelkamer, respectievelijk de parkeerplaats voor de gehele duur van de dienst. In geval dat de klant Holiday Extras niet op de hoogte brengt van de annulering, heeft Holiday Extras het recht om namens het hotel, respectievelijk de parkeeroperator, een forfaitaire vergoeding op te eisen ten bedrage van 20%, voor de inspanningen van Holiday Extras.
  b) De bovengenoemde bepalingen zijn niet van toepassing op de speciale offertes waar wordt aangegeven dat ze niet mogen worden gewijzigd of worden teruggegeven. De leverancier heeft het recht om volle vergoedingen op te eisen voor deze teruggegeven of niet-gebruikte offertes; de leverancier kan de bespaarde kosten en de behaalde inkomsten of de inkomsten onbedoeld behaald als gevolg van de annulering of nietgebruik aftrekken, aan de hand van de bepalingen van §537 lid 1, 2de zin van het Duitse Burgerlijke recht, voor de hotelreserveringen, en aan de hand van § 649 2de zin van het Duitse Burgerlijke recht, voor de overeenkomsten.
  c) Voor alle vergoedingen en verwerkingskosten heeft de klant het recht om te bewijzen aan de leverancier of aan Holiday Extras het feit dat ze geen kosten hebben gemaakt, of aanzienlijk lagere uitgaven hadden ten opzichte van het geëiste bedrag, respectievelijk ten opzichte van de bespaarde kosten, of dat de behaalde inkomsten hoger waren.
  d) De leveranciers behouden hun recht om rechtstreeks of door Holiday Extras een grotere vergoeding op te eisen in geval dat het verlies aanzienlijk hoger is dan de toegepaste vergoeding. In dit geval moet de vordering van de leverancier, respectievelijk van Holiday Extras, een gedetailleerde berekening omvatten, alsook bewijsstukken.

  7.2.Met betrekking tot wijzigingen van de uitvoeringsdatum, luchthaven, hotel locatie, aanvang van de diensten, hotelverblijf, verblijfs- of vervoertype, uitgevoerd op verzoek van de klant, binnen zes weken vóór de uitvoering, geldt het volgende:
  a) De klant heeft niet het recht om zulke wijzigingen te verzoeken. Hij heeft ook geen contractueel of wettelijk recht om de overeenkomst of de diensten naar een derde partij over te dragen.
  b) In geval dat de wijzigingen mogelijk zijn en ze worden gedaan op verzoek van de klant, kan Holiday Extras namens de leverancier een verwerkingsvergoeding opeisen ten waarde van €10 per persoon en per wijzigingsprocedure.
  c) De verwerkingsvergoeding wordt ook toegepast bij het aanvaarden door Holiday Extras namens de leverancier van de overdracht van de overeenkomst of van de diensten naar derden.
  d) De wijzigingen zijn mogelijk voor vroegboeking; na het verstrijken van de betreffende boekingstermijn zijn deze alleen mogelijk met betaling van het prijsverschil tot de huidige prijs.
  e) Voor wijzigingen van de geboekte kamers, van de verblijfs- of parkeerperiode, kan de hotel- of de parkeerleverancier een verwerkingsvergoeding opeisen ten bedrage van €10 per kamer per nacht, respectievelijk per geboekte parkeerplaats.

  8. Reserveringen parkeerplaatsen

  8.1.De verantwoordelijkheid van Holiday Extras beperkt zich, voor klachten of andere vergoedingsvorderingen tegen de leverancier, tot het doorsturen van alle informatie en documenten relevant voor de klant, in het bijzonder het leveren van de naam en het adres van de verzochte leveranciers.
  8.2.Holiday Extras wordt niet verplicht tot het ontvangen en/of doorsturen van de betreffend verklaringen en/of documenten.
  8.3Holiday Extras wordt niet verplicht om advies te verlenen over het type, de toepasselijkheidsgebied, de opeisbaarheid, termijnen na te komen of andere wettelijke bepalingen, met betrekking tot eventuele vorderingen van de klant tegen de leveranciers.

  9. Aansprakelijkheid van Holiday Extras

  9.1. De aansprakelijkheid van Holiday Extras in de bemiddelingsovereenkomst, voor schade geleden als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, vanwege een opzettelijke of nalatige nakoming veroorzaakt door Holiday Extras, zijn rechtsgeldige vertegenwoordiger of een medewerker, is niet beperkt.
  9.2. Holiday Extras is niet aansprakelijk voor het opstellen van de overeenkomsten betreffende de reserveringsaanvraag tussen de klant en de leveranciers, behalve als Holiday Extras een dergelijke contractuele plicht heeft aangenomen via een uitdrukkelijk akkoord met de klant.
  9.3. Holiday Extras is niet aansprakelijk voor het niet-uitvoeren van de diensten, de annulering van de diensten, gebreken, persoonlijke of materiele schade, behalve de gevallen waar Holiday Extras de contractuele plichten heeft geschonden of medeverantwoordelijk is voor schade-aanrichting. Deze bepaling is van toepassing voor zover Holiday Extras de contractuele diensten niet als eigen diensten levert, zijnde maar de bemiddelaar, overeenkomstig de bepalingen van § 651 lid 2 Duits Burgerlijk recht en andere relevante wettelijke bepalingen. Dit tast niet aan de contractuele en juridische aansprakelijkheid van Holiday Extras als lessee, mits Holiday Extras parkeer en/of vervoerdiensten als eigen diensten levert, aan de hand van de betreffend contractuele bepalingen.

  10. Verjaringstermijn

  10.1. De vorderingen van de klant in de bemiddelingsovereenkomst, betreffend schade aan leven, lichaam of gezondheid, vervallen binnen drie jaar. Deze bepaling omvat de contractuele vergoedingsverzoeken voor morele schade, vanwege nalatige schending door Holiday Extras van zijn plichten of vanwege opzettelijke of nalatige schending van de plichten door een rechtsgeldige vertegenwoordiger of partner van Holiday Extras.
  10.2. Alle andere vorderingen in een bemiddelingsovereenkomst vervallen binnen een jaar.
  10.3. De verjaringstermijn, overeenkomstig punt 10.1. en 10.2. loopt vanaf het einde van het jaar van de vorderingen, en Holiday Extras, als tegenpartij, zal worden geïnformeerd over de omstandigheden die de vorderingen motiveren of krijgt deze zonder grove nala tigheid.
  10.4. De verjaringsperiode wordt opgeschorst als de klant of Holiday Extras het doorbrengen van de onderhandelingen weigeren, in geval dat de klant en Holiday Extras de vorderingen of de motiverende omstandigheden daarvan onderhandelen. De verjaringsperiode loopt vanaf minstens 3 maanden van het beëindigen van de opschorting.

  11. Alternatieve geschillenbeslechting

  In verband met de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor consumenten informeert Holiday Extras u hierbij dat Holiday Extras niet zal deelnemen aan een vrijwillige geschillenbeslechtingsprocedure voor consumenten. Holiday Extras zal de consument op passende wijze informeren als deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor consumenten na de printdatum van deze algemene voorwaarden voor dienstverlening van de agentschap verplicht wordt voor Holiday Extras. Holiday Extras verwijst u naar het Europees online geschillenbeslechtingsplatform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ voor alle contracten die door middel van een rechtsgeldige elektronische transactie zijn afgesloten.

  Sectie B. Contractuele voorwaarden voor parkeer en shuttlediensten

  1. Positie van Airparks: Toepasselijke wettelijke bepalingen, positie van Airparks

  1.1. Airparks biedt parkeerdiensten aan als zijn eigen contractuele diensten alleen op de locaties Düsseldorf, Frankfurt, Neurenberg en Stuttgart (alleen de parkeergarage). Met betrekking tot de parkeerdiensten op alle andere locaties, handelt Airparks alleen als bemiddelaar. Voor de voorzienning van parkeerdiensten op andere locaties, voor zover effectief overeengekomen, zijn de bemiddelings-voorwaarden van sectie A. van toepassing,
  1.2. Voor contracten van parkeerdiensten door Airparks op de locaties, Düsseldorf, Frankfurt, Neurenberg en Stuttgart (alleen de par-keergarage) als eigen contractuele diensten, voor de gehele contractuele en wettelijke relatie tussen de klant en Airparks, voor zover effectief overeengekomen, zijn deze voorwaarden voor de parkeerdiensten van toepassing, als alternatief de leaseovereenkomst van §§535 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, anders uitsluitend de Duitse wettelijke bepalingen.
  1.3. Deze contractuele voorwaarden voor de parkeerdiensten en de Duitse wettelijke bepalingen zijn niet van toepassing als de internationale overeenkomst of de EU-regelgevingen die van toepassing zijn op de contractuele relatie met de klant, afwijkende voorschriften bevatten of voor zover de klant, een staatsburger en lid van de Europese Unie is, kan hij een beroep doen op gunstigere voorwaarden in het land waar hij verblijft.
  1.4. Airparks heeft de status van huurder, als er uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de aangeboden parkeerdiensten van Airparks zijn eigen contractuele diensten zijn en Airparks niet als bemiddelaar handelt.

  2. Conclusie van het contract

  2.1. Voor alle reserveringsmethoden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle reserveringsmethoden:
  a) De huurder is uitsluitend de klant die de overeenkomst afsluit, en als gevolg, de verschuldigde voor alle parkeerdiensten, ook al worden de parkeerovereenkomsten afgesloten voor meerdere voertuigen, en behalve het geval dat de klant uitdrukkelijk handelt als vertegenwoordiger van een derde partij.
  b) Indien de klant vertegenwoordiger is van een derde partij, neemt hij de plichten van alle personen als eigen plichten aan, voor zover hij deze hoofdelijk aansprakelijkheid heeft aangenomen via een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring.
  c) De partner in de overeenkomst voor parkeerdiensten en in de bemiddelingsovereenkomst is uitsluitend de betreffende rechtspersoon, indien de reservering wordt gedaan door bemiddeling van een rechtspersoon, aan de hand van publiek- of prive recht (vennootschap, vereniging, autoriteit enz.), behalve als de reservering wordt gedaan uitdrukkelijk in de hoedanigheid van rechtsgeldige vertegenwoordiger van één of meerdere natuurlijke personen.
  2.2. De volgende bepalingen zijn van toepassing op de mondelinge reserveringen (bijv. in een reisbureau), per telefoon, schriftelijk, per e-mail or fax gedaan:
  a) Bij het maken van de reservering, laat de klant aan Airparks het afsluiten van een bindende overeenkomst voor de parkeerdiensten toe, aan de hand van de contractuele plichten en van alle informatie betreffende de parkeerfaciliteiten, gebruik van deze, toegang, openingstijden en andere informatie, als de klant hierover beschikt op het moment van de reservering. De klant wordt voor 3 werkdagen verbonden door deze offerte.
  b) De overeenkomst heeft een bindend karakter, indien de klant van Airparks een bevestigign in de verbintenisperiode ontvangt.
  c) De reserveringsbevestiging eist niet een bepaalde vorm en kan doorgegeven worden per telefoon, per e-mail, per fax of schriftelijk. Voor de reserveringen per telefoon zal Airparks een extra schriftelijke bevestiging sturen. Het doel van deze is uitsluitend het documenteren van de telefoonreservering; de juridische geldigheid van de overeenkomsten voor parkeerdiensten met bindende karakter, per telefoon afgesloten, is niet afhankelijk van deze aanvullende bevestiging.
  d) Airparks zal een nieuwe offerte uitgeven indien de reserveringsbevestiging van Airparks verschilt van de reservering gedaan door de klant. De leverancier wordt verbonden door de nieuwe offerte voor tien dagen. De overeenkomst wordt afgesloten aan de hand van deze offerte, indien de klant de offerte aanvaardt via een uitdrukkelijke verklaring, betaling en/of eindbetaling, of door gebruik van de dienst.
  2.3. Voor de reserveringen gedaan zonder individuele communicatie, door een online procedure (elektronische overeenkomst) zijn de volgende bepalingen van toepassing bij het afsluiten van de overeenkomst :
  a) Airparks legt de reserveringsprocedure uit op zijn internetpagina.
  b) De klant heeft de mogelijkheid wijzigingen te brengen aan de ingevoerde gegevens, het gehele online reserveringsformulier te verwijderen of te resetten. Deze procedures worden uitgelegd.
  c) De contractuele talen voor de online reservering worden aangegeven. Uitsluitend de Duitse taal heeft juridische relevantie.
  d) De klant zal worden geïnformeerd indien de tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen door Airparks in het online reserveringensysteem, en over de mogelijkheid deze tekst later te raadplegen.
  e) Door het clicken op de knop boeken en betalen, staat de klant aan Airparks het afsluiten van een bindende overeenkomst voor parkeerdiensten toe, aan de hand van deze contractuele voorwaarden en van alle informatie betreffende de parkeerfaciliteit, het gebruik van deze, toegang, openingstijden en andere informatie. De klant wordt verbonden door zijn bestelling voor zover deze gegevens aan de klant getoond worden bij het reserveren. De klant wordt voor 3 werkdagen door de contractuele offerte verbonden.
  f) De klant krijgt onmiddellijk de ontvangstbevestiging van de reserveringsen bemiddelingsaanvraag digitaal toegestuurd.
  g) Het maken van een reserverings -en bemiddelingsaanvraag door het clicken op de knop boeken en betalen geeft niet de klant het recht tot het afsluiten van een overeenkomst met de leverancier. Airparks mag wel of niet de offerte aanvaarden.
  h) De overeenkomst wordt opgesteld nadat de klant de reserveringsbevestiging krijgt, verstuurd door Airparks schriftelijk of per telefoon.
  i) Indien de reserveringsbevestiging wordt weergegeven op het scherm, onmiddellijk na het clicken op de knop "reservering met verplichte betaling" (reservering in realtime) en het versturen van de aanvraag, wordt de overeenkomst met Airparks opgesteld bij het ontvangen van de bevestiging, zonder een nodige tussentijdse bevestiging, overeenkomstig punt f). In dit geval kan de klant de reserveringsbevestiging opslaan en uitdrukken. Het bindende karakter van de overeenkomst afgesloten met Airparks hangt niet af van het gebruik van de mogelijkheid tot opslaan en uitdrukken. Airparks zal een extra exemplaar van de reserveringsbevestiging aan de klant versturen, per e-mail, via de post of via fax.
  2.4. Opzeggingsrecht:
  De afnemer, tenzij hij een gebruiker is, heeft het herroepingsrecht volgens de wet voor contracten voor parkeerdiensten onder de merknaam Airparks in verkoop op afstand. Aandacht wordt gevestigd op de volgende extra oproepbare herroepingsrechten via de link: Instructies betreffend het herroepingsrecht.

  3. Diensten van Airparks

  3.1.De contractueel verschuldigde diensten van Airparks bestaan uit het gebruik kunnen maken van de parkeerplaats voor de afgesproken contractperiode in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en alle gegevens van de klant en uitleg van de bestelling, alsmede de voorwaarden voor het gebruik van de parkeervoorziening.
  3.2. Een gereserveerde parkeerplaats bij de woning of een vastgestelde voorwaarde of locatie van de parkeerplaats is contractueel verschuldigd alleen als er uitdrukkelijk overeengekomen is.
  3.3.Bewaking, toezicht, bewaring en verlening van een verzekeringgarantie vallen niet onder de contractuele diensten van Airparks. Zelfs als er personeel op de parkeergelegenheid aanwezig is of dit wordt bewaakt door optische elektronische installaties (video bewaking), is er geen aanname van voogdij of aansprakelijkheid behorend bij dit, zeker niet in geval van diefstal of beschadiging.
  3.4.Zonder een expliciete overeenkomst met Airparks, is de geschiktheid van de contractueel verschuldigde parkeerplaats beperkt tot voertuigen met een hoogte van max 1.90 m en een breedte van max. 2 m.

  4. Verplichtigen van de klant

  4.1. Door het rijden in de parkeergarage, verzekert de klant dat de bestuurder in het bezit is van het nodige rijbewijs en dat het voertuig de wettelijk vereiste verzekeringsdekking tot vertrek heeft. Op aanvraag moeten Airparks, zijn medewer-kers en agenten het rijbewijs en kentekenbewijs van het voertuig overhandigen. Airparks, of de beheerder van de parkeergarage of zijn gemachtigden, kunnen vóór en na het verlenen van toegang het bewijs van verzekeringsdekking vragen bij twijfel voor voldoende verzekeringsdekking in geval van een ongeval of schade. In geval van het niet-overleggen van dergelijk bewijsmateriaal zijn, Airparks, de operator van de parkeergarage of zijn vertegenwoordigers gerechtigd om de prestaties van de overeenkomst en de toegang tot de parkeergarage te weigeren. In deze gevallen heeft de klant geen recht op een terugbetaling of schadevergoeding, tenzij hij uitdrukkelijk bewijs aanlevert dat de ontkenning van de dienst ongerechtwaardigd was.
  4.2.Voor de bedrijfslocaties gelden de voorwaarden van de wegenverkeerswet (StVO). De klant moet de opgegeven verkeersleidingregels opmerken.
  4.3. Elke klant en zijn / haar vertegenwoordigers moeten zich op zo'n manier gedragen om gevaren en schades te voorkomen. De instructies van Airparks, zijn werknemers of agenten moeten opgevolgd worden.
  4.4. De klant moet het voertuig parkeren binnen de markage, zodat het parkeren op de aangrenzende plaatsen en het verlaten van deze mogelijk is op alle tijden en zonder belemmering. Indien de klant een specifieke plek wordt toegewezen, moet hij uitsluitend en correct op die plek parkeren (binnen de markage). Bij schending, opzettelijk of door nalatigheid, van de parkeerbepaling (met name bij verkeerd parkeren, parkeren op een gehandicapten plek, op een niet aan de klant toegewezen plek, overschending van de overeengekomen/ gereserveerde parkeertijd), heeft Airparks het recht het voertuig op de aangeduide plek te verplaatsen, respectievelijk weg te voeren, op kosten van de klant, indien geen andere maatregelen beschikbaar zijn. Het staat de klant vrij om geen of geringe schade, veroorzaakt tijdens de maatregel anders dan door Airparks in rekening gebracht aan te tonen.
  4.5. De ruimte en de inrichtingen moeten voorzichtig worden gebruikt. De klant zal de kosten dragen van de schade gebracht aan de parkeerplaats of aan de inrichtingen. De klant kan bewijzen aan Airparks dat hij geen schade heeft veroorzaakt of dat deze lager was dan de opgelegde schade.
  4.6. De klant heeft niet de autorisatie om, binnen de parkeerplaats, grote reparaties uit te voeren aan zijn voertuig (behalve de erkende nooddiensten), het voertuig reinigen of schoonmaken, de koelingsvloeistof, brandstof of olie af te lekken, of afval weg te gooien op de parkeerplaats. De klant moet het afval prompt en correct wegdoen. Airparks heeft het recht het vuilnis achtergelaten door de klant op kosten van deze te laten verwijderen. In geval van verontreiniging van de grond of water, moet het reinigen gedaan worden door een erkend bedrijf, op kosten van de klant. In deze gevallen heeft de klant geen recht om zelf deze dienst uit te voeren, behalve bij bewij-zen van de betreffende professionele bekwaamheid.
  4.7. Het verblijf op de parkeerplaats voor andere doelen dan het inleveren of overname van het voertig, het beladen of afladen van deze, of tijdens de wachttijden voor het vervoer naar de (lucht)haven is niet toegestaan. Ook in dit geval moeten de instructies gegeven door Airparks, zijn medewerkers of vertegenwoordigers, nageleefd worden.

  5. Levering van de parkeerplaats, plichten van de klant (gebreken) en opzegging, verjaringstermijn

  5.1. De parkeerplaats wordt geacht in goede staat te zijn geleverd als geen onmiddelijke klachten worden ingediend bij Airparks.
  5.2. De klant moet onmiddellijk de aangegeven locatie en het personeel ter plaatse informeren over eventuele gebreken van de diensten van Airparks, zonder uitdrukkelijke kennisgeving, en het herstellen van de situatie verzoeken. In geval dat de klant de gebreken niet rapporteert heeft hij geen recht op een korting van de contractuele kosten of tot het krijgen van vergoedingen.
  5.3. De klant moet de zichtbare schade melden bij het parkeerpersoneel en, indien nodig, naar de nooddiensten, vóór het verlaten van de parkeerplaats, en moet de inspectie van het voertuig toelaten. Indien dit onmogelijk is voor de klant, moet de klant in buitengewone omstandigheden een schriftelijke informering sturen naar Airparks, naar het adres van Holiday Extras GmbH beneden genoemd, binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade. Alle vergoedingsverzoeken van de klant zullen worden uitgesloten in geval dat de klant de informeringsplicht verzaakt, behalve in gevallen waar de klant niet aansprakelijk is voor de verzaking. Deze informeringsplicht en de verjaringstermijn zijn niet van toepassing in geval dat de klant of zijn begeleidende personen een letsel hebben geleden, of indien Airparks andere schade opzettelijk heeft veroorzaakt of door grove nalatigheid veroorzaakt. Voor de rest, zijn de informeringsplicht en de verjaaringstermijn van toepassing voor beide contractuele en juridische vorderingen.

  6. Aansprakelijkheid van Airparks

  6.1. Airparks is niet aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door de klant of door de chauffeur binnen de parkeerplaats, die hebben geleid tot materiële schade en/of letsel.
  6.2. Airparks is niet aansprakelijk voor schade aangebracht tijdens het verlenen van hulp (assistentie bij vertrek of parkeer) door zijn medewerkers en/of vertegenwoordigers.
  6.3. De aansprakelijkheid van Airparks dekt de verplichte aansprakelijkheid voor schade, vernieling, diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik van de voertuigen of toebehoren (behalve de inhoud, waardevolle goederen en verhandelde goederen).
  6.4. Airparks is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uitstoot van derden, overmacht, binnen- of buitenlandse spanningen, oorlog en natuurrampen.
  6.5.De bovengenoemde beperkingen worden toegepast op alle verzoeken tot schadevergoedingen, ongeacht hun juridische grond, met inbegrip van verzoeken als gevolg van onrechtmatige handelingen. Deze worden ook toegepast op eventuele verzoeken tot schadevergoedingen van de klant tegen de medewerkers of vertegenwoordigers van Airparks. Ze zijn niet van toepassing in geval van aansprakelijkheid voor een gebrek na het verlenen van garantie of voor frauduleus verborgen gebreken.
  6.6. Airparks is aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor schade veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam of gezondheid, zonder de bovengenoemde beperkingen. Airparks is aansprakelijk voor andere schade veroorzaakt door grove nalatigeheid of voor schade met opzet veroorzaakt. In geval van lichte nalatigheid, kan er een beroep gedaan worden op de aansprakelijkheid voor schade uitsluitend bij schending van een contractuele of fundamentele plicht, op een manier die het doel van de overeenkomst in ge-vaar brengt. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare contractuele schade.

  7. Speciale voorwaarden voor pendeldienst

  7.1. Airparks zal aandacht besteden aan de lokale omstandigheden en alle relevante omstandigheden, gekend of voorzienbaar, zodat de klant op tijd naar de luchthaven kan worden gebracht, respectievelijk naar de haven, op het aangegeven tijdstip. De tijdige aankomst maakt niet het onderwerp van de overeenkomst, als gevolg zal Airparks niet verplicht zijn tot het betalen van schadevergoeding, of vergoedingen voor vervangend transport, of andere kosten, voor zover zij niet verantwoordelijk is voor de late aankomst, gemiste vlucht of boarding.
  7.2. De klant moet op tijd aankomen op de aangegeven plaats om gebruik te kunnen maken van de vervoerdiensten. Hij moet tijdreserve inplannen, rekening houdend met alle relevante omstandigheden, gekend of voorzienbaar. De klant is verantwoordelijk voor het volgen van de media berichten, in het bijzonder de weerberichten, verkeersveslagen en nieuws van (lucht)havens. Airparks heeft geen informeringsplicht hierover aan de klant. De aansprakelijkheid van Airparks voor lichte nalatigheid wordt uitgesloten bij nietnaleving door de klant van zijn plichten. De bepaling van punt 7.1, 3de zin is van toepassing mutatis mutandis.
  7.3. Airparks kan personen uitsluiten van het vervoer, als deze onder invloed van alcohol of drugs zijn, als ze ruzie veroorzaken of als hun gedrag een risico levert voor hun eigen persoon, andere personen, de chauffeur of het voertuig. In geval van een dergelijke uitsluiting bestaat er geen recht tot vergoeding of terugbetaling van de kosten.

  8. Aansprakelijkheid van de klant

  8.1. De klant is aansprakelijk voor de door hem aangebrachte schade, opzettelijk of door nalatigheid, aan de juridische belangen van Airparks of van derden, op het kantoor van Airparks.
  8.2. Ongeacht de fout, is de klant aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door technische gebreken van het voertuig (bijv. olieverlies, explosie) aangebrachte schade op het kantoor van Airparks, aan zichzelf, zijn medewerkers, vertegenwoordigers, begeleidende personen (familieleden) of derden. Dit blijft ook van toepassing als deze gebreken niet werden opgenomen in een technisch verslag van het voertuig of als ze van tevoren niet bekend waren. De klant neemt afstand van vorderingen tegen derden of verzekering tegen verlies, indien Airparks zelf in aanmerking komt voor een dergelijke vordering
  8.3 De klant heeft het recht te bewijzen dat er geen schade werd aangebracht of dat deze lager is dan de opgelegde schade.

  9. Maatregelen van Airparks in geval van verstoring van de parkeergarage: overschrijding van de parkeerperiode

  9.1. Airparks kan het parkeren van het voertuig op zijn locatie weigeren indien er aanduidingen zijn dat de operationele veiligheid van Airparks wordt bedreigd door toegang of verblijf van het voertuig op de parkeerplaats.
  9.2. In geval dat de bepaalde/gereserveerde parkeerduur wordt geschonden voor redenen niet toerekenbaar aan de klant, en als gevolg een andere klant niet de verschuldigde contractuele diensten kan krijgen (hierdoor wordt verwezen naar overschending van de parkeertijd vanwege staking van de luchtverkeersleiders, annulering of vertraging van de vluchten, onweer), heeft Airparks uiteindelijk het recht om het voertuig te verplaatsen of te laten verwijderen, bij gebrek van een minder restrictieve maatregel. De kosten van deze maatregelen worden in rekening gebracht bij de klant. Punt 8.3. is van toepassing mutatis mutandis.
  9.3. De bepaling van punt 9.2 samen met punt 8.3. is van toepassing mutatis in geval van overschrijding van de parkeertijd door fout van de klant; de klant zal vergoedingen betalen, afhankelijk van de gewone parkeertarieven voor de betreffend faciliteit, boven het recht tot het verplaatsen of verwijderen van het voertuig, bij gebrek aan een minder restrictieve maatregel, boven de plicht voor de klant om de kosten te dragen van zulke maatregelen.

  10. Pandrecht van Airparks

  10.1. Als Airparks zijn contractuele diensten goed heeft aangeboden en verstrekt en de klant geen contractueel of wettelijk recht van retentie of van verschuiving heeft, dan kan Airparks weigeren om het geparkeerde voertuig uit te geven zonder voorafgaande volledige betaling van de factuur.
  10.2. Airparks heeft, volgens de wettelijke voorwaarden betreffend het pandrecht, dankzij de verplichting van de huurovereenkomst, een retentierecht en een juridisch pandrecht op het geparkeerde voertuig van de klant.

  11. Verjaringstermijn

  11.1. De vorderingen van de klant in de bemiddelingsovereenkomst, betreffende schade aan leven, lichaam of gezondheid, vervallen binnen drie jaar. Deze bepaling omvat de contractuele vergoedingsverzoeken voor morele schade, vanwege nalatige schending door Airparks van zijn plichten of opzettelijke of nalatige schending van de plichten door een rechtsgeldige vertegenwoordiger of partner van Airparks.
  11.2. De vorderingen van Airparks voor het wijzigen of schade aan het verhuurde goed, en het verzoek tot vergoeding van de kosten van de klanten vervallen binnen de wettelijke termijn.
  11.3. Alle andere vorderingen vervallen binnen een jaar.
  11.4. De verjaringstermijn, overeenkomstig punt 11.1. en 11.2. loopt vanaf het einde van het jaar van de vorderingen, en Airparks, als tegenpartij, zal worden geinformeerd over de omstandigheden die de vorderingen motiveren of krijgt deze zonder grove nalatigheid.
  11.5. De verjaringsperiode wordt opgeschorst als de klant of Airparks het doorbrengen van de onderhandelingen weigeren, in geval dat de klant en Airparks de vorderingen of de motiverende omstandigheden daarvan onderhandelen. De verjaringsperiode loopt vanaf minstens 3 maanden van het be-eindigen van de opschorting.

  12. Alternatieve geschillenbeslechting

  In verband met de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor consumenten informeert Airparks u hierbij dat Airparks niet zal deelnemen aan een vrijwillige geschillenbeslechtingsprocedure voor consumenten. Airparks zal de consument op passende wijze informeren als deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor consumenten na de printdatum van deze algemene voorwaarden verplicht wordt voor Airparks. Airparks verwijst u naar het Europees online geschillenbeslechtingsplatform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ voor alle contracten die door middel van een rechtsgeldige elektronische transactie zijn afgesloten.

  Opgesteld: februari 2017

  Holiday Extras GmbH
  Geschäftsführer: Jerome Danglidis, Matthew Pack

  Aidenbachstr. 52
  81379 München
  Deutschland

  Tel.: +49(0)89/67 80 59-0
  Fax: +49(0)89/67 80 59-199
  E-Mail: info@holidayextras.de
  Internet: www.holidayextras.de